Shneiderova Trnava 2017

V školskom roku 2016/2017 sa naša škola opäť zapojila do súťaže Schneiderova Trnava.

Je to celoslovenská interpretačná súťaž, ktorá sa koná od roku 2001 na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave.

Vznikla na podnet pedagógov klavírneho a sláčikového oddelenia a v roku 2017 sa uskutočnil už jej 17.ročník . V 2.kategórii v sólovej hre na klavíri reprezentoval školu Marek Uhnák, z triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej. Marek Uhnák získal ocenenie v zlatom pásme. Blahoželáme!

Ocenenie našej kolegyne Frederiky Uhnákovej

Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno učiteľ. Pri príležitosti Dňa učiteľov Okresný úrad v  Nitre, odbor školstva oceňuje  najlepších  pedagogických zamestnancov materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, jazykových škôl, ZUŠ a školských  zariadení z Nitrianskeho kraja.

Dňa 29.03.2017 si osobne prevzala ocenenie aj naša kolegyňa, pani učiteľka Frederika Uhnáková z rúk vedúceho odboru školstva Mgr. Milana Galabu. Návrh na ocenenie predložila riaditeľka školy Mgr. Renáta Godová ako morálne ocenenie za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú činnosť v umeleckom školstve – hra na klavíri a cimbale, za mimoškolské aktivity, ako aj za úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese v umeleckom školstve a za prácu v prospech školy.

Pani učiteľke patria mimoriadne zásluhy za množstvo  získaných ocenení v hudobnom odbore, ktoré získala so svojimi žiakmi na celoslovenskej úrovni v hre na klavíri a cimbale. Touto cestou jej ďakujeme za dlhoročnú prácu a pozitívny prístup nielen k žiakom, ale aj ku kolegom a k rodičom. Vďaka jej húževnatosti a usilovnosti má naša škola dobré meno v okrese. Veď aj učiteľ národov Ján Amos Komenský povedal: „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie.

Mestské kultúrne stredisko Tlmače organizovalo obvodné kolo dňa 30.03.2017.

Našu školu reprezentovali žiačky: Paulína Mihálová v II.kategórii – poézia, Alica Michníková v II.kategórii – próza.

Paulína Mihálová získala 2.miesto.

Žiačky na súťaž pripravil pán učiteľ Roman Mihálka. Blahoželáme!