Shneiderova Trnava 2017

V školskom roku 2016/2017 sa naša škola opäť zapojila do súťaže Schneiderova Trnava.

Je to celoslovenská interpretačná súťaž, ktorá sa koná od roku 2001 na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave.

Vznikla na podnet pedagógov klavírneho a sláčikového oddelenia a v roku 2017 sa uskutočnil už jej 17.ročník . V 2.kategórii v sólovej hre na klavíri reprezentoval školu Marek Uhnák, z triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej. Marek Uhnák získal ocenenie v zlatom pásme. Blahoželáme!

Pozvánka na zasadnutie Rady školy pri ZUŠ, Školská 11, Tlmače

Pozvánka

na zasadnutie Rady školy pri ZUŠ, Školská 11, Tlmače

                Podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve

Predseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy dňa 30.05.2016 o 18:15 hod. v budove ZUŠ, Školská 11, Tlmače.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Oboznámenie členov RŠ o vymenovaní Mgr. Renáty Godovej do funkcie riaditeľa ZUŠ Tlmače
 3. Oboznámenie členov RŠ o plánovaní novej koncepcie rozvoja ZUŠ Tlmače v školskom roku 2016/2017:
 4. a) rozšírenie výtvarného odboru
 5. b) skvalitnenie výuky tanečného odboru
 6. c) plánované otvorenie triedy výuky na bicie hudobné nástroje
 7. d) zakúpenie softvéru pre písanie vysvedčení v elektronickej forme
 8. e) zabezpečiť financie na zakúpenie nového koncertného krídla
 9. f) materiálno – technické zabezpečenie ZUŠ
 10. Schválenie a diskusia k jednotlivým bodom koncepcie rozvoja
 11. Rôzne
 12. Uznesenie
 13. Záver

Prizvaní: členovia Rady školy ZUŠ, riaditeľka ZUŠ

 

Tlmače, 25.05.2016                                                                           …………………………………………………..

predseda RŠ, Erika Beňušová, DiS.art., v.r.

Plán zasadnutí Rady školy pri ZUŠ, Školská 11, Tlmače na rok 2016

Plán zasadnutí Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Školská 11, Tlmače

na kalendárny rok 2016

 

18.01. 2016         Zasadnutie RŠ

18.02. 2016         Verejné vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZUŠ zriaďovateľom Mestský úrad Tlmače

23.02.2016          Zasadnutie RŠ (príprava výberového konania)

14.03.2016          Uzatvorenie prijímania prihlášok do výberového konania na riaditeľa ZUŠ (na MsÚ Tlmače)

16.03.2016          Otváranie obálok s prihláškami uchádzačov na výberové konanie na riaditeľa ZUŠ výberovou komisiou stanovenou zriaďovateľom

21.03.2016          Zasadnutie RŠ – dohodnutie postupu   výberového konania a kompetencií jednotlivých členov RŠ

04.04.2016          Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ, Školská 11, Tlmače

13.04.2016          Vyhlásenie výsledkov výberového konania a podanie návrhu zriaďovateľovi na vymenovanie riaditeľa ZUŠ, Školská 11, Tlmače

15.06.2016          Zasadnutie RŠ

26.09.2016          Zasadnutie RŠ

28.11.2016          Zasadnutie RŠ