V základnom umeleckom školstve je literárno-dramatický odbor najmladším, ale aj najsyntetizujúcejším odborom. Poskytuje dramatické, rečové, prednesové, slovesné, pohybové, výtvarné i hudobné činnosti, vedúce k všestrannému rozvoju osobnosti. Vychováva náročného čitateľa, poslucháča, diváka, aktívneho spolutvorcu kvalitnejšieho života.

Práca s deťmi v literárno-dramatickom odbore našej školy vychádza z metód tvorivej dramatiky, ktorej základom je výučba prostredníctvom hry a zážitku. Hry a cvičenia v predmetoch dramatika a slovesnosť, prednes, pohyb a súborová práca sú zamerané na rozvoj tvorivosti, komunikačných zručností a schopnosti pracovať v skupine. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je aj výchova k umeniu, výchova poučeného diváka a čitateľa, ktorý rozumie metaforickej reči literatúry a divadla.
Naše hodiny „dramáku“ sa začínajú spoločným „ladením“ (rozhovormi, hrami na uvoľnenie, sústredenie, odbúranie napätia…), po ktorom pokračujeme v ďalších aktivitách rozvíjajúcich zmyslové vnímanie, pohyb v priestore , kontakt s partnerom, pracujeme na zdokonaľovaní rečového prejavu (pomocou textov i bez nich, nahrávania na zvukový záznam), pohrávame sa so slovami pri vytváraní vlastných dielok, improvizujeme, tvoríme kratučké etudy na rôzne témy, pripravujeme vlastné predstavenia inšpirované literatúrou, ale aj svetom okolo nás…
Práca v literárno-dramatickom odbore teda nie je „nacvičovaním“ divadla podľa pokynov učiteľa. Je to tvorivý proces, v ktorom sa deti v bezpečí fikcie a spriazneného prostredia stretávajú s konfliktom i rôznymi možnosťami jeho riešenia, prostredníctvom roly sa stávajú „inými“ ľuďmi, učia sa vnímať pocity ostatných ľudí vo svojom okolí, vyjadrovať a obhajovať svoje názory, ale aj chápať a rešpektovať názory iných, tvorbou spoločných projektov nesú zodpovednosť za svoju prácu, ale aj dielo celej skupiny.
Súčasťou výučby v odbore je samozrejme aj verejná prezentácia žiakov pri moderovaní podujatí školy, účasť na divadelných prehliadkach a tvorivých dielňach, otvorené hodiny …
Vzdelávaním v literárno-dramatickom odbore žiaci získavajú základnú prípravu k štúdiu na umeleckých školách, ale všetky deti tu získavajú predpoklad byť úspešný všade tam, kde je dôležitá schopnosť aktívnej komunikácie, verejnej prezentácie a tvorivého prístupu k práci.
V literárno-dramatickom odbore vyučuje Roman Mihálka.