Základná umelecká škola Tlmače je škola s právnou subjektivitou od 1.1.2004, v právnych vzťahoch vystupuje škola vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Škola poskytuje umelecké vzdelanie na základnom stupni vzdelávania pre žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi o umeleckú tvorbu. Vzdelanie sa realizuje v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom.

V súčasnosti sme škola s dvojakou koncepčnou líniou:
– pripravujeme na štúdium na stredné školy umeleckého zamerania a na konzervatóriá ako aj na vysokoškolské štúdium umeleckého a umelecko-pedagogického zamerania
– pripravujeme amatérskych umelcov, ktorí sú schopní tvoriť a zároveň prijímať umenie.
Na škole prebieha vyučovací proces na základe učebných plánov č.110215/2006 s platnosťou od 1.9.2004 a na základe učebných osnov jednotlivých nástrojových zameraní v hudobnom odbore a učebných osnov pre výtvarný a tanečný odbor.

Formy štúdia a dĺžka štúdia
Štúdium sa v ZUŠ organizuje ako:
a) prípravné
b) základné
c) rozšírené
d) skrátené
e) štúdium pre dospelých

a) Prípravné štúdium mám najviac dva ročníky. Je určené predovšetkým deťom predškolského veku ako aj deťom 1. ročníka ZŠ na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru. Škola na základe uvedeného spolupracuje s materskými školami v meste Tlmače a v blízkom okolí.

b) Základné štúdium je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. Člení sa na dva stupne:
– I. stupeň má najviac deväť ročníkov a člení sa:
na prvú časť, ktorá má spravidla štyri ročníky a žiak po jeho úspešnom ukončení získa primárne umelecké vzdelanie – ISCED 1B
na druhú časť, ktorá má spravidla päť ročníkov a žiak po jeho úspešnom ukončení získa nižšie sekundárne umelecké vzdelanie – ISCED2B
– II. stupeň má najviac štyri ročníky a organizuje sa pre žiakov stredných škôl

c) Rozšírené štúdium je určené pre žiakov, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadny talent, nadanie a výborné študijné výsledky.

d) Skrátené štúdium – v ňom sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných a vysokých školách pedagogického a umeleckého zamerania.

e) Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky. Je určené pre občanov, ktorí si chcú doplniť alebo rozšíriť svoje umelecké vzdelanie

Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky, ktorú hodnotí 3 členná komisia menovaná riaditeľom školy. Klasifikačné stupne určuje Vyhláška č.324/2008 o základných umeleckých školách a je stanovená nasledovne:
1.stupeň – výborný
2.stupeň – chválitebný
3.stupeň – uspokojivý
4.stupeň – neuspokojivý
Žiaci prípravného štúdia sa hodnotia slovne na predpísanom tlačive .

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka sa vyjadruje stupňami:
a) prospel s vyznamenaním
b) prospel
c) neprospel

Celoročné aktivity školy:
– interné koncerty,
– k významným dňom a výročiam,
– polročná ročníková súťaž v nástrojovej hre,
– účasť na okresných, regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach,
najmä výtvarný odbor,
– vianočný koncert a výstava výtvarných prác,
– absolventský koncert, výstava výtvarných prác absolventov,
– výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ, Deň otvorených dverí vo výtvarnom odbore.