Poplatky


Školné –
školský rok 2015/2016

 

Hudobný
odbor

Individuálne vyučovanie

10,- €

§ 
druhý
hlavný nástroj

15,- €

§ 
nepovinný
predmet: hra na nástroj, spev

7,- €

Prípravné štúdium

7,- €

Výtvarný odbor

7,- €

Tanečný odbor

6,- €

Literárno
– dramatický odbor

6,- €

Individuálne vyučovanie ŠPD

20,- €

 

 

 

Spôsob platby – školné sa platí 3x ročne, v nasledujúcich splátkach:

 

Obdobie

Termín
splatnosti

Variabilný
symbol

septemberdecenber  2015

20. 10. 2015

09122015

januármarec  2016

20. 02. 2016

01032016

apríl – jún 2016

20. 05. 2016

04062016