Stanovy OZ Pulzácia umenia

Stanovy  občianskeho  združenia

 

Článok 1. Názov združenia

Občianske združenie – Pulzácia umenia 

Článok 2. Sídlo združenia

Na základe dohody s vedením Základnej umeleckej školy je sídlo  združenia na adrese: Školská 11, 935 21 Tlmače

 

Článok 3. Ciele a činnosti združenia

1)  Cieľom Občianskeho združenia – Pulzácia umenia /ďalej len OZ/ je podpora ďalšieho umeleckého a kultúrneho rozvoja žiakov Základnej umeleckej školy /ZUŠ/,  Školská 11, 935 21 Tlmače v oblastiach, ktorým sa venuje škola.

2)  Činnosť OZ je zameraná hlavne na:

–  spoluprácu  s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a umeleckom vzdelávaní žiakov ZUŠ,

–  pomoc pedagogickému zboru pri organizovaní mimovyučovacích činností spojených so vzdelávaním,  prezentáciou, propagáciou školy a žiakov,

–  v konkrétnych, schválených prípadoch z finančných  fondov združenia, pre potreby  vyučovania, prezentácie žiakov a školy zabezpečiť hudobné nástroje, ich opravy a údržbu, prípadne iné technické vybavenie,

–  podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ,

–  spoluprácu s vedením školy v dôležitých otázkach zabezpečovania činnosti,

–  rozvíjanie partnerských vzťahov s inými  školami doma a v zahraničí,

–  zhromažďuje názory, námety a pripomienky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov v škole  a prerokováva ich s vedením školy.             

                                             

Článok 4. Členstvo v OZ

1)      Členstvo v OZ je dobrovoľné.

2)      Členom združenia sa môžu stať rodičia žiakov školy, iné fyzické osoby, občania SR, starší ako 18 rokov alebo právnické osoby so sídlom v SR, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. Členmi OZ môžu byť aj občania iných štátov, ako aj právnické osoby so sídlom v cudzine.

3)      O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada združenia.

4)      Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a po zaplatení členského príspevku v súlade s vnútorným poriadkom združenia.

5)      Členstvo v združení zaniká:

 1. a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia správnej rade združenia
 2. b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení
 3. c) úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby
 4. d) zánikom združenia.

Článok 5. Práva a povinnosti členov

1)      Člen združenia má právo najmä:

 1. a) podieľať sa na činnosti združenia a využívať všetky výhody plynúce z členstva v OZ
 2. b) slobodne sa vyjadrovať, obracať sa na orgány združenia s podnetmi a pripomienkami a žiadať ich o stanovisko
 3. c) informácie a poznatky získané v združení využívať len v prospech OZ
 4. d) voliť a byť volený do orgánov združenia
 5. e) každý člen združenia má pri hlasovaní v orgánoch združenia jeden hlas
 6. f) zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia

2)      Člen združenia je povinný najmä:

 1. a) dodržiavať stanovy OZ
 2. b) plniť uznesenia orgánov združenia
 3. c) aktívne sa podieľať na činnosti OZ
 4. d) platiť členské príspevky vo výške stanovenej vnútorným poriadkom združenia

Článok 6. Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

1)      členská schôdza

2)      správna rada

3)      predseda správnej rady

4)      dozorná rada

 

Článok 7. Členská schôdza

1)      Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi združenia.

2)      Členská schôdza najmä:

 1. a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
 2. b) volí a odvoláva členov správnej rady
 3. c) volí a odvoláva členov dozornej rady
 4. d) schvaľuje plán činnosti
 5. e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
 6. f) rozhoduje o zrušení združenia

1)      Zasadnutia členskej schôdze zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Správna rada zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

 

Článok 8. Správna rada

1)     Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. Správna rada riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze.

2)     Správna rada má 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Členovia správnej rady môžu byť do tejto funkcie volení aj opakovane na ďalšie funkčné obdobia. Správna rada sa schádza podľa potreby.

3)    Zasadnutia správnej rady zvoláva a riadi predseda správnej rady združenia. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov správnej rady a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

4)      Správna rada najmä:

 1. a) spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu združenia
 2. b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia
 3. c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze
 4. d) vypracováva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
 5. e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
 6. f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
 7. g) v prípade neexistencie členskej schôdze podľa článku 7, ods. 2 vykonáva práva a povinnosti členskej schôdze
 8. h) schvaľuje vnútorný poriadok združenia

5)      Správna rada môže na zabezpečenie každodenného fungovania združenia:

 1. a) zriadiť kanceláriu združenia
 2. b) ustanoviť riaditeľa združenia

Článok 9. Predseda správnej rady

1)      Predseda správnej rady je štatutárnym orgánom združenia. Zastupuje združenie navonok.

2)      Predseda zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.

 

Článok 10. Dozorná rada

1)      Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

2)      Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade.

3)      Dozorná rada má 2 členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 rokov. Členovia dozornej rady môžu byť do tejto funkcie volení aj opakovane na ďalšie funkčné obdobia.

4)      Dozorná rada najmä:

 1. a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky v činnosti a hospodárení združenia a navrhuje riešenia na ich odstránenie
 2. b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku

Článok 11. Hospodárenie združenia

1)      Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2)      Zdrojmi majetku združenia sú:

 1. a) členské príspevky
 2. b) dary od fyzických a právnických osôb
 3. c) výnosy majetku
 4. d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
 5. e) granty od tuzemských aj zahraničných nadácií a fondov
 6. f) dotácie a príspevky od orgánov verejnej správy
 7. g) podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy

3)      Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu združenia. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.

4)      Na základe neziskovej podstaty združenia môžu byť všetky príjmy združenia použité výhradne na podporu a dosiahnutie cieľov združenia.

 

Článok 12. Zánik združenia

1)      Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

2)      Ak združenie zaniká rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora.

3)      Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na neziskové všeobecnoprospešné účely.

4)      Po ukončení likvidácie združenia bude Ministerstvo vnútra SR oboznámené o jeho zániku v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Článok 13. Interné predpisy združenia

1)    Interné predpisy týkajúce sa prevádzky združenia vypracováva  správna rada a schvaľuje dozorná rada.

 

Článok  14. Záverečné ustanovenia

1)      Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou.

2)      Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.